• LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN

ACKERMANS-ADMINISTRATIES. 

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Lelystad onder nummer 95/082

Vastgesteld op 1 augustus 1995.

 

ALGEMEEN

Artikel 1

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– De opdrachtnemer: Ackermans-Administraties welk administratie- en adviesbureau optreedt als administratie- belasting- en beleggingsdeskundige voor werkzaamheden als aangeduid in artikel 2.

– De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van Ackermans-Administraties.

– Levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand danwel het verrichten van diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens opdrachtgever met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen e.e.a. hierna ook te noemen: de werkzaamheden die (ondermeer) (kunnen) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding c.q. administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van boekhoudkundige, fiscale, beleggingstechnische en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene inzichten dienstig (kunnen) zijn in verband met voorgenoemde werkzaamheden.

– Opdracht: de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde – inclusief de terzake eventueel nader te bepalen – levering die door opdrachtnemer dient te worden verricht en de voorwaarden waaronder deze levering (leveringen) dienen te geschieden.

STREKKING

Artikel 2

a. Hoewel de opdrachtnemer tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden c.q. bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend accoord te zijn gegaan met de toepasselijk van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Artikel 3

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.

VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

Artikel 4

a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen e.e.a. voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding van de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de voorwaarden die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Artikel 5

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR MEDEWERKERS

Artikel 6

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

ONTBINDING/OPSCHORTING VAN DE LEVERING DOOR OPDRACHTNEMER

Artikel 7

Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of opschortingsbevoegdheid heeft opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement heeft aangevraagd of diens faillissement is aangevraagd door een derde, getroffen wordt door een beslag op een of al zijn goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om :

a. vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidsstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten) e.e.a. met inachtneming van artikel 16;

b. de levering als in deze voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtnemer om gelijktijdig of later zekerheidsstelling als onder sub a. bedoeld te vorderen, nadat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, waaronder begrepen de uit het onder a. van dit artikel bepaalde voortvloeiende, zal hebben voldaan, staat aan opdrachtnemer in ieder geval als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de alsdan in zijn onderneming bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening, kan worden beschouwd als redelijkerwijs noodzakelijk zijnde termijn.

c. de desbetreffende overeenkomst geheel of, voorzover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan opdrachtgever van de aldus luidenden schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat gerechtelijke tussenkomst nodig is e.e.a. onverminderd de aan de opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

Artikel 8

Tot uitoefening van de in artikel 7 genoemde rechten zal eerst worden overgaan nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van drie dagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de opdrachtgever daarmee alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik is gemaakt van het recht van ontbinding, kan opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

AANLEVERING, LEVERTIJD EN LEVERING

Artikel 9

a. behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, eveneens de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door opdrachtnemer te bepalen wijze en in door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.

b. Indien de opdrachtgever, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is voor een juiste wijze van aanleveren van boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d., door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen c.q. deze niet tijdig, niet goed, onvoldoende of onvolledig ter beschikking van de opdrachtnemer stelt, is de opdrachtnemer bevoegd zijn activiteiten op te schorten. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever om nadere informatie te vragen, indien opdrachtgever langer dan vier weken in gebreke blijft met aanlevering van de hieronder genoemde bescheiden. Zolang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort tengevolge van geen c.q. niet tijdige, niet juiste of onvoldoende levering door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhoging of hoe ook genaamd.

OVERMACHT

Artikel 10

a. In geval van staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen) maatregelen van enige overheid, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, waterschade, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn te zijner keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door een belemmering wordt getroffen als in de volgende zin bedoeld, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of een brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd.

b. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht, als in voorgaand lid bedoeld, voordoet. Alsdan en evenzo heeft ook opdrachtgever het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand vanaf het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging, mits deze kennisgeving van ontbinding door opdrachtgever ontvangen wordt tijdens de duur van de overmachtsituatie.

c. Door ontbinding als in het vorige lid bedoeld zal de gehele overeenkomst ontbonden zijn vanaf de datum van ontbinding. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van ingevolge artikel 16 verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen dienst laatste declaratie en de datum van ontbinding. Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 t/m 6:278 van het Burgelijk Wetboek niet van toepassing. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding jegens opdrachtnemer kunnen doen gelden.

d. Ingeval van een hierboven beschreven overmachtsituatie bij opdrachtgever, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventueel voortvloeiende schade veroorzaakt door verdwijning c.q. vernietiging van stukken en bescheiden van derden die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever in bewaring heeft.

RETENTIERECHT

Artikel 11

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken, als onder b. van dit artikel genoemd, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade door opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, danwel daarvoor een in bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b. Onder letter a. van dit artikel bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en computerschijven (diskettes) die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door opdrachtnemer, bestemd om aan opdrachtgever te worden afgegeven in het kader van de levering.

c. Opdrachtnemer zal ten aanzien van het in vorige leden bedoelde retentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening van zij rechten aan de opdrachtgever onherstelbare schade wordt toegebracht. Tot zodanige omstandigheden worden ondermeer gerekend de belemmeringen tot verdere be- of verwerking van de onder letter b. van dit artikel bedoelde zaken.

d. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht, indien de door opdrachtnemer ontvangen zaken nodig zijn in het kader van procedures waarin termijnen kunnen verstrijken of omstandigheden kunnen optreden waardoor onherstelbare schade aan opdrachtgever wordt toegebracht, de voor het voeren van de procedure en/of voorkomen van onherstelbare schade relevante aangiften en fotokopieen van de aan opdrachtnemer aangeleverde zaken onder zich te houden, zodat opdrachtnemer ter zake van het verstrijken van bedoelde schade nimmer aansprakelijkheid zal kunnen worden gehouden.

HONORARIUM

Artikel 12

Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium of in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht hetzij per boekjaar c.q kalenderjaar of andere variabelen.

DECLARATIE

Artikel 13

Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeenkomen, dient de declaratie door opdrachtnemer tenminste per maand ingediend te worden.

RECLAMERING

Artikel 14

a. Reclames, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid met uitzondering van reclames betreffende ter zake gezonden declaraties kunnen door opdrachtgever bij opdrachtnemer slechts schriftelijk worden ingediend ten kantore van opdrachtnemer binnen 30 dagen na (iedere) levering of- indien het gebrek(en) betreft, dat (die) eerst nadien is of zijn geconstateerd – binnen dertig dagen na zodanige constatering. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerd) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoetgekomen.

c. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatsbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 15

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer e.e.a. ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

BETALING

Artikel 16

a. De declaratie dient betaald te worden binnen 30 dagen nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.

b. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd op de voet van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt beschouwd als een gehele maand, te berekenen met ingang van dertig dagen na het indienen van de declaratie.

c. Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten – zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke – die door de opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. Buitenechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin de opdrachtnemer voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van EUR 75,00 vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.

d. Indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of gerede aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de reeds verschenen termijnen als ter zake van de termijnen die zullen verschijnen naar aanleiding van nog uit te voeren werkzaamheden een genoegzaam voorschot heeft betaald, dan wel zekerheid heeft gesteld als in het bancair verkeer gebruikelijk en genoegzaam geoordeeld, zoals bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie ten bedrage van zowel verschuldigde kosten als nog te verwachten kosten.

e. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugelijke reactie binnen vijf werkdagen na datum van dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal vierentwintig uur na de datum van poststempel de overeenkomst te ontbinden e.e.a. onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

f. Onverminderd iedere mededeling door opdrachtgever bij het verrichten van zijn betalingen en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtnemer, zullen betalingen van de opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtgever openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.